diumenge, 18 de desembre de 2016

Prius famulos honorant

A Roman Feast, by Roberto Bompiani
Hoc enim festo religiosae domus prius famulos instructis tamquam ad usum domini dapibus honorant: et ita demum patribus familias mensae apparatus novatur. Insinuat igitur praesul famulitii coenae tempus et dominos iam vocare. (Macrobius Ambrosius Theodosius, Saturnalia I, 24,23)


diumenge, 11 de desembre de 2016

ἄγρῃ τερπομένη

Artemis (2011) by Alexey Golovin.

Ἄρτεμιν ἀείδω χρυσηλάκατον, κελαδεινήν, 
παρθένον αἰδοίην, ἐλαφηβόλον, ἰοχέαιραν, 
αὐτοκασιγνήτην χρυσαόρου Ἀπόλλωνος
ἣ κατ᾽ ὄρη σκιόεντα καὶ ἄκριας ἠνεμοέσσας 
ἄγρῃ τερπομένη παγχρύσεα τόξα τιταίνει 
πέμπουσα στονόεντα βέλη.


diumenge, 4 de desembre de 2016

στεφάνοις, ὦ Δίκα, περθέσθ'

Photo by David Hamilton.
Σὺ δὲ στεφάνοις, ὦ Δίκα, περθέσθ' ἐράταις φόβαισιν,
ὄρπακας ἀνήτοιο συν' ρραισ' ἀπάλαισι χέρσιν·
εὐάνθεσιν ἔκ γὰρ πέλεται καὶ χάριτος μακαιρᾶν
μᾶλλον προτέρην· ἀστεφανώτοισι δ' ἀπυστρέφονται.


diumenge, 27 de novembre de 2016

γένετ᾽ ἠώς

Mount Olymp, from Thessaloniki, by Kyriakos11
ἀλλ᾽ ὅτε δή ῥ᾽ ἐκ τοῖο δυωδεκάτη γένετ᾽ ἠώς,
καὶ τότε δὴ πρὸς Ὄλυμπον ἴσαν θεοὶ αἰὲν ἐόντες
πάντες ἅμα, Ζεὺς δ᾽ ἦρχε: Θέτις δ᾽ οὐ λήθετ᾽ ἐφετμέων
παιδὸς ἑοῦ, ἀλλ᾽ ἥ γ᾽ ἀνεδύσετο κῦμα θαλάσσης.
ἠερίη δ᾽ ἀνέβη μέγαν οὐρανὸν Οὔλυμπόν τε.
εὗρεν δ᾽ εὐρύοπα Κρονίδην ἄτερ ἥμενον ἄλλων
ἀκροτάτῃ κορυφῇ πολυδειράδος Οὐλύμποιο


dilluns, 21 de novembre de 2016

Lepidam cantionem


Tibicen,
 (...) celeriter
lepidam et suavem cantionem aliquam occupito cinaedicam,
                                 ubi perpruriscamus usque ex unguiculis (...)
                                 Age, iam infla buccas, nunciam aliquid suaviter.
                                 redde cantionem veteri pro vino novam.


diumenge, 13 de novembre de 2016

Tanta vi animi


Hic (...) paene inter ultimos interrogatus sententiam, tanta vi animi atque ingenii invectus est in coniurationem, eo ardore oris orationem omnium lenitatem suadentium societate consilii suspectam fecit.  (M.Velleius Paterculus, Historiae II, 35, 2)


diumenge, 6 de novembre de 2016

In ima iecoris fibra

Death of Julian, by EthicallyChangeded
Cum Iulianus (...) audenter effunderet semet in pugnam, clamabant hinc inde candidati (quos disiecerat terror) ut fugientium molem tamquam ruinam male compositi culminis declinaret, et (incertum unde) subita equestris hasta, cute brachii eius praestricta, costis perfossis, haesit in ima iecoris fibra. (Ammianus MarcellinusRes gestaeXXV, 3, 6)


diumenge, 30 d’octubre de 2016

ὑπ᾽ Ἀλεξάνδρου ἐφοβήθη

Alexander the Great mosaic - remastered, by EthicallyChallenged
Δαρεῖος δέ, ὡς αὐτῷ τὸ πρῶτον ὑπ᾽ Ἀλεξάνδρου ἐφοβήθη τὸ κέρας τὸ εὐώνυμον καὶ ταύτῃ ἀπορρηγνύμενον κατεῖδε τοῦ ἄλλου στρατοπέδου, εὐθὺς ὡς εἶχεν ἐπὶ τοῦ ἅρματος ξὺν τοῖς πρώτοις ἔφευγε. (ἈρριανόςἈλεξάνδρου Ἀνάβασις, II, 11,4)


diumenge, 23 d’octubre de 2016

Σκύλλης λισσὴ πέτρη

Scylla by EthicallyChallenged
ἄλλα δ᾽ ὄπαζον
κύντερα μιξοδίῃσιν ἁλὸς ῥαιστήρια νηῶν.
τῇ μὲν γὰρ Σκύλλης λισσὴ προυφαίνετο πέτρη,
τῇ δ᾽ ἄμοτον βοάασκεν ἀναβλύζουσα Χάρυβδις.


diumenge, 16 d’octubre de 2016

ἐμὸς τέθνηκεν ἀδελφεός

The Griffin Warrior at Pylos
Καὶ γὰρ ἐμὸς τέθνηκεν ἀδελφεός, οὔ τι κάκιστος
Ἀργείων: μέλλεις δὲ σὺ ἴδμεναι: οὐ γὰρ ἐγώ γε
ἤντησ᾽ οὐδὲ ἴδον: περὶ δ᾽ ἄλλων φασὶ γενέσθαι
Ἀντίλοχον, πέρι μὲν θείειν ταχὺν ἠδὲ μαχητήν.


diumenge, 9 d’octubre de 2016

Barbarae arae

Wodan Sacrifice, by EthicallyChallenged
Adiacebant fragmina telorum equorumque artus, simul truncis arborum antefixa ora. lucis propinquis barbarae arae, apud quas tribunos ac primorum ordinum centuriones mactaverant. (P.Cornelius Tacitus, Annales I, 61)

diumenge, 2 d’octubre de 2016

Ad internecionem

The Teutoburg Forest, by Veovisiones.
Exercitus omnium fortissimus, (...) inclusus silvis, paludibus, insidiis ab eo hoste ad internecionem trucidatus est, quem ita semper more pecudum trucidaverat... (M.Velleius Paterculus, Historia Romana II, 119,2)


diumenge, 25 de setembre de 2016

Cecidit bello Variano

Photo by Agnete
Marco CAELIO Titi Filio LEMonia tribv BONonia
I Ordini LEGionis XIIX ANNorvm LIII Semissis
CECIDIT BELLO VARIANO OSSA
libertorvm INFERRE LICEBIT Pvblivs CAELIVS Titi Filivs
LEMonia tribv FRATER FECIT


diumenge, 18 de setembre de 2016

Vagabatur ludibundus

Night at the Subura by EthicallyChallenged
Post crepusculum Nero statim adrepto pilleo uel galero popinas inibat circumque uicos uagabatur ludibundus nec sine pernicie tamen, siquidem redeuntis a cena uerberare ac repugnantes uulnerare cloacisque demergere assuerat, tabernas etiam effringere et expilare... (C.Suetonius Tranquillus, De vita Caesarum: Nero 26.1)


diumenge, 11 de setembre de 2016

Albentia ossa


Clades Variana
Medio campi albentia ossa, ut fugerant, ut restiterant, disiecta vel aggerata. adiacebant fragmina telorum equorumque artus, simul truncis arborum antefixa ora. (P. Cornelius Tacitus, Annales I, 61)


diumenge, 4 de setembre de 2016

τάφος ἐν τῷ πεδίῳ

Burial Mound at Marathon
Δῆμός ἐστι Μαραθὼν ἴσον τῆς πόλεως τῶν Ἀθηναίων ἀπέχων καὶ Καρύστου τῆς ἐν Εὐβοίᾳ: ταύτῃ τῆς Ἀττικῆς ἔσχον οἱ βάρβαροι καὶ μάχῃ τε ἐκρατήθησαν καί τινας ὡς ἀνήγοντο ἀπώλεσαν τῶν νεῶν. τάφος δὲ ἐν τῷ πεδίῳ Ἀθηναίων ἐστίν, ἐπὶ δὲ αὐτῷ στῆλαι τὰ ὀνόματα τῶν ἀποθανόντων κατὰ φυλὰς ἑκάστων ἔχουσαι... (Παυσανίας, Ἑλλάδος περιήγησις  I, 32, 3)

diumenge, 28 d’agost de 2016

μνημόσυνα λιπέσθαι

Helmet of Miltiades the Younger (Archaeological Museum of Olympia), by Oren Rozen.
Πρὸς τοῦτον ἐλθὼν Μιλτιάδης ἔλεγε τάδε͘ «’Eν σοὶ νῦν, Καλλίμαχε, ἐστὶ ἢ καταδουλῶσαι Ἀθήνας ἢ ἐλευθέρας ποιήσαντα μνημόσυνα λιπέσθαι ἐς τὸν ἅπαντα ἀνθρώπων βίον οἷα οὐδὲ Ἁρμόδιός τε καὶ Ἀριστογείτων λείπουσι. νῦν γὰρ δὴ ἐξ οὗ ἐγένοντο Ἀθηναῖοι ἐς κίνδυνον ἥκουσι μέγιστον, καὶ ἢν μέν γε ὑποκύψωσι τοῖσι Μήδοισι, δέδοκται τὰ πείσονται παραδεδομένοι Ἱππίῃ, ἢν δὲ περιγένηται αὕτη ἡ πόλις, οἵη τε ἐστὶ πρώτη τῶν Ἑλληνίδων πολίων γενέσθαι.» (Ἡρόδοτος, Ἱστορίαι 6, 109,2-3)    

diumenge, 21 d’agost de 2016

Tὴν ἁρπαγὴν τῶν γυναικῶν

"Rapto de las sabinas", by Francisco Pradilla (1874)
Tετάρτῳ δὲ μηνὶ μετὰ τὴν κτίσιν, ὡς Φάβιος ἱστορεῖ, τὸ περὶ τὴν ἁρπαγὴν ἐτολμήθη τῶν γυναικῶν (...) ἁρπασθῆναι δέ φασιν οἱ μὲν τριάκοντα μόνας, ἀφ᾽ ὧν καὶ τὰς φρατρίας ὀνομασθῆναι: Οὐαλέριος δ᾽ Ἀντίας ἑπτὰ καὶ εἴκοσι καὶ πεντακοσίας, Ἰόβας δὲ τρεῖς καὶ ὀγδοήκοντα καὶ ἑξακοσίας, παρθένους. (L.Mestrius Plutarchus, Βίοι Παράλληλοι: Ῥωμύλος 14, 1-6)

diumenge, 14 d’agost de 2016

In fornicem deductum

Tarragona, Història Viva 2016: Seqvere me!, reenactment by Thaleia
Subinde ut in locum secretiorem venimus, centonem anus urbana reiecit et “Hic” inquit “debes habitare.” Cum ego negarem me agnoscere domum, video quosdam inter titulos nudasque meretrices furtim spatiantes. Tarde, immo iam sero intellexi me in fornicem esse deductum. (C. Petronius Arbiter, Satyricon 7)

diumenge, 7 d’agost de 2016

Paratior utiliorque

Seneca, by J.W.Jeong
Placet imperia praeceptorum sequi et in mediam ire rem publicam; placet honores fascisque non scilicet purpura aut virgis abductum capessere, sed ut amicis propinquisque et omnibus civibus, omnibus deinde mortalibus paratior utiliorque sim. (L.Annaeus Seneca, De tranquillitate animi I,10)


diumenge, 31 de juliol de 2016

Puella defututa

Photo by Nicolas Moulin
Ameana puella defututa
tota milia me decem poposcit,
ista turpiculo puella naso,
decoctoris amica Formiani.
propinqui, quibus est puella curae,
amicos medicosque convocate:
non est sana puella, nec rogare
qualis sit solet aes imaginosum.


diumenge, 17 de juliol de 2016

τυφλὸς ἀνήρ

Homer, by JW-Jeong

...ἐμεῖο δὲ καὶ μετόπισθεν
μνήσασθ᾽, ὁππότε κέν τις ἐπιχθονίων ἀνθρώπων
ἐθάδ᾽ ἁνείρηται ξεῖνος ταλαπείριος ἐλθών:
ὦ κοῦραι, τίς δ᾽ ὔμμιν ἀνὴρ ἥδιστος ἀοιδῶν
ἐνθάδε πωλεῖται, καὶ τέῳ τέρπεσθε μάλιστα;
ὑμεῖς δ᾽ εὖ μάλα πᾶσαι ὑποκρίνασθαι ἀφήμως:
τυφλὸς ἀνήρ, οἰκεῖ δὲ Χίῳ ἔνι παιπαλοέσσῃ
τοῦ μᾶσαι μετόπισθεν ἀριστεύσουσιν ἀοιδαί.

diumenge, 10 de juliol de 2016

ἐτάφη πρὸς τῷ ποταμῷ

 
ἔζησε δὲ Ἁδριανὸς ἔτη μὲν δύο καὶ ἑξήκοντα μῆνας δὲ πέντε καὶ ἡμέρας ἐννεακαίδεκα, καὶ ἐμονάρχησεν ἔτη εἴκοσι καὶ μῆνας ἕνδεκα. ἐτάφη δὲ πρὸς αὐτῷ τῷ ποταμῷ, πρὸς τῇ γεφύρᾳ τῇ Αἰλίᾳ: ἐνταῦθα γὰρ τὸ μνῆμα κατεσκευάσατο. τὸ γὰρ τοῦ Αὐγούστου ἐπεπλήρωτο, καὶ οὐκέτι οὐδεὶς ἐν αὐτῷ ἐτέθη (L. Cassius Dio Cocceianus, Ῥωμαϊκὴ Ἱστορία LXIX, 23)

Baiae, 10 July 138.

diumenge, 3 de juliol de 2016

πόλλαι παρθένικαι 'πέποισινΚαί σε πόλλαι παρθένικαι 'πέποισιν
....]λων μήρων πάλαισι χέρσι
....]α· θέλγονται το.ον ς λειππα
θήϊον δωρ.

dissabte, 25 de juny de 2016

Gemitque per annos


The first 'brexit'.

Romani in Brittania regnare cessarunt, post annos ferme CCCCLXX, ex quo Gaius Iulius Caesar eandem insulam adiit. Habitabant autem intra uallum, quod Seuerum trans insulam fecisse commemorauimus, ad plagam meridianam, quod ciuitates, farus, pontes, et stratae ibidem factae usque hodie testantur... Exin Brittania...multos stupet gemitque per annos. (Beda, Historia Ecclesiastica gentis Anglorum I, 11-12)

diumenge, 12 de juny de 2016

Clausas liberat umbras


Nocte uagae ferimur, nox clausas liberat umbras,
errat et abiecta Cerberus ipse sera.
luce iubent leges Lethaea ad stagna reuerti:
nos uehimur, uectum nauta recenset onus.

diumenge, 5 de juny de 2016

οἷα θύελλα


Παννυχίη δ᾽ἐχόρευσεν ἀνὰ πτόλιν, οἷα θύελλα,
κύμασι παφλάζουσα πολυφλοίσβου πολέμοιο
αἵματος ἀκρήτοιο μέθης ἐπίκωμος Ἐνυώ.
σὺν δ᾽Ἔρις οὐρανόμηκες ἀναστήσασα κάρηνον
Ἀργείους ὀρόθυνεν, ἐπεὶ καὶ φοίνιος Ἄρης
ὀψὲ μὲν ἀλλὰ καὶ ὣς πολέμων ἑτεραλκέα νίκην
ἦλθε φέρων Δαναοῖσι καὶ ἀλλοπρόσαλλον ἀρωγήν.

On June 4th, 1183 BC: Fall and Sack of Troy.


diumenge, 29 de maig de 2016

η πτώσις μας

Όμως η πτώσις μας είναι βεβαία. Επάνω,
στα τείχη, άρχισεν ήδη ο θρήνος.
Των ημερών μας αναμνήσεις κλαιν κ’ αισθήματα.

On May 29th, 1453: Fall of Constantinople.

diumenge, 15 de maig de 2016

Carpe diem

Pompa Dionysiaca, photo by Sergi V. Oliver (Lvdi Sagvntini MMXVI)
Tu ne quaesieris, scire nefas, quem mihi, quem tibi
finem di dederint, Leuconoe, nec Babylonios
temptaris numeros. ut melius, quidquid erit, pati.
seu pluris hiemes seu tribuit Iuppiter ultimam,
quae nunc oppositis debilitat pumicibus mare
Tyrrhenum: sapias, vina liques et spatio brevi
spem longam reseces. dum loquimur, fugerit invida
aetas: carpe diem quam minimum credula postero.

diumenge, 8 de maig de 2016

Simplici myrto

Pompa Dionysiaca, photo by Sergi V. Oliver (Lvdi Sagvntini MMXVI)

Persicos odi, puer, adparatus,
displicent nexae philyra coronae,
mitte sectari, rosa quo locorum
sera moretur.

simplici myrto nihil adlabores
sedulus curo: neque te ministrum
dedecet myrtus neque me sub arta
vite bibentem.


diumenge, 1 de maig de 2016

Auris capripedum Satyrorum

Pompa Dionysiaca, photo by Sergi V. Oliver (Lvdi Sagvntini MMXVI)
Bacchum in remotis carmina rupibus
vidi docentem, credite posteri,
Nymphasque discentis et auris
capripedum Satyrorum acutas

euhoe, recenti mens trepidat metu,
plenoque Bacchi pectore turbidum
laetatur. euhoe...


diumenge, 24 d’abril de 2016

ἐκ δόμων ᾤστρησ᾽

Photo by Sergi V. Oliver, from the Dionysiaca Pompa of the Ludi Saguntini MMXVI
Tοιγάρ νιν αὐτὰς ἐκ δόμων ᾤστρησ᾽ ἐγὼ
μανίαις, ὄρος δ᾽ οἰκοῦσι παράκοποι φρενῶν:
σκευήν τ᾽ ἔχειν ἠνάγκασ᾽ ὀργίων ἐμῶν,
καὶ πᾶν τὸ θῆλυ σπέρμα Καδμείων, ὅσαι
γυναῖκες ἦσαν, ἐξέμηνα δωμάτων:
ὁμοῦ δὲ Κάδμου παισὶν ἀναμεμειγμέναι
χλωραῖς ὑπ᾽ ἐλάταις ἀνορόφοις ἧνται πέτραις.

diumenge, 17 d’abril de 2016

Εὐοῖ!

LVDI SAGVNTINI MMXVI, photo by Sergi V. Oliver
«Κικλήσκoμεν Διόνυσον ἐρίβρομον,
Ζηνὸς καὶ Σεμέλης ἐρικυδέος ἀγλαὸν υἱόν,
ὃν τρέφον ἠύκομοι Νύμφαι,
θυρσεγχής,
τρίγονον,
Βακχεῖον ἄνακτα.»

Εοῖ, Εοῖ, Εοῖ !!!

diumenge, 10 d’abril de 2016

Triarios subducit

Photo from The Romans
Paulus postquam metata castra impedimentaque conlocata animadvertit, ex postrema acie triarios primos subducit, deinde principes, stantibus in prima acie hastatis, si quid hostis moveret, postremo hastatos... (Titus Livius, Ab Urbe condita XLIV, 37, 1-2)

diumenge, 3 d’abril de 2016

ἀσελγείας ἅνθρωπος

Reconstructed face of King Philip II
'Ορᾶτε γάρ, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τὸ πρᾶγμα, οἷ προελήλυθ᾽ ἀσελγείας ἅνθρωπος, ὃς οὐδ᾽ αἵρεσιν ὑμῖν δίδωσι τοῦ πράττειν ἢ ἄγειν ἡσυχίαν, ἀλλ᾽ ἀπειλεῖ καὶ λόγους ὑπερηφάνους... (Δημοσθένης, Κατὰ Φιλίππου A 4.9)

diumenge, 20 de març de 2016

diumenge, 13 de març de 2016

αἱ Μάρτιαι Εἰδοὶ

Tις αὐτῷ μάντις ἡμέρᾳ Μαρτίου μηνὸς, ἣν Εἰδοὺς Ῥωμαῖοι καλοῦσι, προείποι μέγαν φυλάττεσθαι κίνδυνον ἐλθούσης δὲ τῆς ἡμέρας προϊὼν ὁ Καῖσαρ εἰς τὴν σύγκλητον ἀσπασάμενος προσπαίξειε τῷ μάντει φάμενος ‘αἱ μὲν δὴ Μάρτιαι Εἰδοὶ πάρεισιν’ ὁ δὲ ἡσυχῇ πρὸς αὐτόν εἴποι ‘ναί πάρεισιν, ἀλλ᾽οὐ παρεληλύθασι.’ (L.Mestrius Plutarchus, Βίοι Παράλληλοι: Καῖσαρ  63,3-4)

diumenge, 6 de març de 2016

αὐτὴ φιλόσοφος

Ὑπατία:Θέωνος τοῦ γεωμέτρου θυγάτηρ, τοῦ Ἀλεξανδρέως φιλοσόφου, καὶ αὐτὴ φιλόσοφος καὶ πολλοῖς γνώριμος (...) Aὕτη ἐν Ἀλεξανδρείᾳ καὶ ἐγεννήθη καὶ ἀνετράφη καὶ ἐπαιδεύθη. τὴν δὲ φύσιν γενναιοτέρα τοῦ  πατρὸς οὖσα οὐκ ἠρκέσθη τοῖς διὰ τῶν μαθημάτων παιδεύμασιν ὑπὸ τῷ πατρί, ἀλλὰ καὶ φιλοσοφίας ἥψατο τῆς ἄλλης οὐκ ἀγεννῶς... (Σοῦδα, Ὑπατία

diumenge, 28 de febrer de 2016

Arbiter formae

Paris y la manzana de la Discordia, by José Daniel Cabrera
Tresque simul divae, Venus et cum Pallade Iuno,
 graminibus teneros inposuere pedes.
obstupui, gelidusque comas erexerat horror,
 cum mihi 'pone metum!' nuntius ales ait:
'arbiter es formae; certamina siste dearum,
 vincere quae forma digna sit una duas.'

diumenge, 21 de febrer de 2016

Sublato genitore

Aeneas escaping from conquered Troy by José Daniel Cabrera Peña and Rocío Espín Piñar
Undique convenere, animis opibusque parati,
in quascumque velim pelago deducere terras.
Iamque iugis summae surgebat Lucifer Idae
ducebatque diem, Danaique obsessa tenebant
limina portarum, nec spes opis ulla dabatur;
cessi, et sublato montes genitore petivi.

diumenge, 14 de febrer de 2016

diumenge, 7 de febrer de 2016

ἔργα δεινὰ

Battle of Pydna, by P. Connolly
Tῶν δὲ Ῥωμαίων, ὡς ἀντέστησαν τῇ φάλαγγι, μὴ δυναμένων βιάζεσθαι, Σάλουιος ὁ τῶν Πελιγνῶν ἡγούμενος ἁρπάσας τὸ σημεῖον τῶν ὑφ᾽ αὑτὸν εἰς τοὺς πολεμίους ἔρριψε. τῶν δὲ Πελιγνῶν οὐ γάρ ἐστιν Ἰταλοῖς θεμιτὸν οὐδ᾽ ὅσιον ἐγκαταλιπεῖν σημεῖον ἐπιδραμόντων πρὸς ἐκεῖνον τὸν τόπον ἔργα δεινὰ καὶ πάθη παρ᾽ ἀμφοτέρων ἀπήντα συμπεσόντων. (L.Mestrius Plutarchus, Βίοι Παράλληλοι: Λούκιος Αἰμιλίος Παύλος 20,1

diumenge, 31 de gener de 2016

diumenge, 24 de gener de 2016

Βουκολιάζεο Δάφνι

Arcadia (1883), by Thomas Eakins
Βουκολιάζεο Δάφνι, τὺ δ᾽ ᾠδᾶς ἄρχεο πρᾶτος,
ᾠδᾶς ἄρχεο Δάφνι, συναψάσθω δὲ Μενάλκας,
μόσχως βουσὶν ὑφέντες, ὑπὸ στείραισι δὲ ταύρως.
χοἱ μὲν ἁμᾷ βόσκοιντο καὶ ἐν φύλλοισι πλανῷντο
μηδὲν ἀτιμαγελεῦντες: ἐμὶν δὲ τὺ βουκολιάζευ
ἐκτόθεν, ἄλλωθεν δὲ ποτικρίνοιτο Μενάλκας.
(Θεόκριτος, Εἰδύλλια 9, 1-6)

diumenge, 17 de gener de 2016

Psychen accurrit suam

Psyché ranimée par le baiser de l'Amour, Antonio Canova (1793)
photo by J.Fourniol


Sed Cupido, iam cicatrice solida revalescens nec diutinam suae Psyches absentiam tolerans,...longe velocius provolans Psychen accurrit suam...et... Psychen innoxio punctulo sagittae suae suscitat. (L.Apuleius Madaurensis, Metamorphoses, VI, 21)

diumenge, 10 de gener de 2016

Ad Rubiconem flumen

Photo by amnesia_a
Consecutusque cohortis ad Rubiconem flumen, qui provinciae eius finis erat, paulum constitit...Tunc Caesar: 'Eatur,' inquit, 'quo deorum ostenta et inimicorum iniquitas vocat. Iacta alea est,' inquit. (C. Suetonius Tranquillus, Divus Iulius, 31-32